Ösüşleriň ýoly

Ösüşleriň ýoly
Makalalar
08.10.2023, 23:01
187
0
Ösüşleriň ýoly

Eziz Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Beýik Ýüpek ýoluny häzirki zaman talaplaryna laýyklykda gaýtadan dikeltmekde, ýurdumyzy sebitde iri ulag-logistika merkezine öwürmekde uly işler alnyp barylýar. Ýurdumyz üstaşyr ulag geçelgelerini, esasan hem, sebit we yklym ähmiýetli demir ýollary gurmak barada başlangyçlary, täze taslamalary dünýä ýaýdy. Tejen — Sarahs — Maşat halkara demir ýoly, Aşgabat — Garagum — Daşoguz, Türkmenabat — Kerki demir ýollary ýurduň içinde ägirt uly umumy demir ýol halkasyny emele getirdi we şol bir wagtda goňşy ýurtlara çykalga açdy. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen gurlup ulanmaga berlen ýokary derejeli halkara awtomobil we demir ýollar, howa menzilleri, deňiz porty ýurdumyzyň sebitiň ulag-logistika ulgamyndaky ornuny has-da berkidýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dünýä uzaýan dost-doganlyk ýollarymyz ynsanperwerlige ýugrulan hemişelik Bitaraplyk syýasatymyz bilen utgaşýar. Dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulyşmak, Gündogar — Günbatar we Demirgazyk — Günorta ugurlarynda degişli ýollary baglanyşdyrýan esasy ýollarda milli düzümi has-da giňeltmek ýurdumyzyň ulag diplomatiýasyny ösdürmeklige gönükdirilen maksatnamalaryň esasyny düzýär.

Ýurdumyzyň çäginden geçýän Ýewropa — Kawkaz — Aziýa, Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe, Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman ugurlary boýunça üstaşyr ulag geçelgeleriniň sebitde we dünýäde halkara söwdanyň ösmeginde ähmiýeti artýar.

Arzuw Hojambaýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0