Makalalar

Makalalar
Makalalar
28.04.2023, 21:06
367
0
Täze akym

“Türkmen gaz” döwlet konserniniň gazçylary Mary welaýatynda ýerleşýän “Şerepli”, “Kelleli”, “Garabil” gaz ýataklarynda guýulary burawlamak işlerini uly depginler bilen alyp barýarlar. Netijede ýurdumyzyň ýer asty baýlyklaryny ýüze çykarmakda önjeýli işler bitirilýär. Golaýda bolsa burawlaýjylar tarapyndan ýene-de bir hoş habar gelip gowuşdy. Olar “Şerepli” gazýatagynda uly çuňlukdaky buraw işlerini geçirýärkäler ýene bir täze gaz akymynyň üstüni açdylar. 2297-2291 metr çuňlukdan tapylan bu gaz akymy senagat taýdan ähmiýetli gaz akymy bolup çykdy.

Anyk hasaplamalar görä, bu tapylan gaz guýusy bir gije-gündiziň dowamynda 628 müň kub metr tebigy gaz bermage ukyplydyr. Alanan tebigy gazyň düzüminiň kükürt, wodordsyz arssa bolmagy bu ýatagyň ýene bir aýratynlygydyr,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy Güljennet Sapargulyýewa
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0