Makalalar

Makalalar
Makalalar
28.04.2023, 15:43
309
0
Belent sepgitler

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyz dürli ugurlarda dünýäni haýran galdyryjy ösüşlere eýe bolýar. Bu ykdysadyýet babatda hem şeýledir. Ykdysadyýetiň deňagramly ösmegi şol ýurduň kuwwatlylygyndan hem geljeginiň aýdyňlygyndan habar berýär. Ynha 2022-nji ýyl bilen deňeşdireniňde şu güne çenli jemi öndürilen önümiň 6 göterim artmagy munuň aýdyň subutnamasydyr. Şol geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde bölek satuw haryt dolanyşygy 9,5 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň 8,4 göterim ýokarlnmagy buýsandyryjy habarlardyr. Edil şeýle-de şol degişli döwür bilen deňeşdirilende ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haklarynyň 9,8 göterim ýokarlanandygyny hem aýratyn bellemelidir.

Bu diňe käbir ugurlar boýunça sanlarda şeýle. Beýleki ulgamlaryň hemmesinde ajaýyp üstünlikler gazanylýar. Bu bolsa biziň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatlylygyndan habar berýär. Şu görkezilen maglumatlar hakynda 15-nji aprelde Hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde giňişleýin gürrüň edildi.

Lebap welaýatynyñ Çärjew etrabynyñ ŷõriteleşdirilen 42-nji orta mekdebiniñ mugallymy Gülmira Allakowa
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0