Güýzüň görki saglykda

Güýzüň görki saglykda
Makalalar
06.09.2023, 14:04
146
0
Güýzüň görki saglykda

Günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazara alyp, güýz paslynda döräp biläýjek möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriniň öňüni almak üçin:

Pasla görä geýinmeli;

Şahsy we jemgyýetçilik, arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmeli;

Dermanlyk ösümliklerinden taýýarlanan melhem çaýlary içmegi endik edinmeli;

Witaminlere baý bolan gök önümleri we miweleri köpräk iýmeli;

Bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanmaly;

Iş ýeriňizde we öýüňizde otaglaryň penjiresini açyp, howasyny täzeläp durmaly;

Maşgala lukmany bilen maslahatlaşyp, keselleriň öňüni alyş sanjymlaryny öz wagtynda almaly.

Mähriban adamlar! Biziň saglygymyz öz elimizde, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýereliň.

Täçmuhammet Annagulyýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0