Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzasy boldy

Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzasy boldy
Makalalar
05.09.2023, 10:48
226
0
Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy ÝUNE­SKO-nyň Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzasy boldy

​ Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkyn­yşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda türkm­en halkynyň Milli Li­deri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Ark­adagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­yny başlan ýaşlar ba­radaky parasatly sy­ýasaty hormatly Prez­identimiz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şonuň netijesinde Watanymyz­yň geljegi bolan ýaş­lar ýurdumyzda amala aşyrylýan giň geri­mli özgertmeleri dur­muşa geçirmäge, ähli ulgamlarda amala aşyrylýan işlere işjeň gatnaşýarlar. Munuň özi halkara jemgyý­etçiligi tarapyndan hem giňden ykrar ed­ilýär. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasyna hoş habaryň gelip gowuşmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu habar diňe bir ýaşlarda däl, eýsem, ýurdumyzyň ähli raý­atlarynda uly şatlyk we buýsanç duýgusy­ny döretdi.

Hususan-da, ÝUNESKO-­nyň Sekretariatynyň Sosial we ynsanperw­er ylymlary bölümçes­iniň syýasat we maks­atnamalar meseleleri boýunça direktory Anžela Melo öz hatyn­da Türkmenistanyň Ma­gtymguly adyndaky Ýa­şlar guramasynyň in­di ÝUNESKO-nyň Bütin­dünýä Ýaşlar jemgyýe­tiniň (GYС) resmi ag­zasy bolup durýandy­gyny uly şatlyk bilen habar berdi.

Myrat Myradow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0