Lim­onyň peýdaly tarapla­ry

Lim­onyň peýdaly tarapla­ry
Makalalar
14.10.2023, 16:02
136
0
Näme üçin limon? Lim­onyň peýdaly tarapla­ry

Limon adamyň ýokanç kesellere garşy göre­şijilik ukybyny has-­da berkidýär. Häzirki günlerde wiruslara we bakteriýalara ga­rşy göreşmekde limon taýsyz serişdedir.

Limony ary balyna ga­ryp iýmek üsgülewügiň bire-bir emidir.

Ol tiz garramagyň öň­üni alýar.

Limonly çaý bedene goşmaça güýç berýär, ýadawlygy aýyrýar.

Ajöze içilen limonly suw bedeni arassala­ýar, ondan toksinleri we zyýanly maddala­ry çykarýar. Ýöne bu babatda hökman maşg­ala lukmanyňyz bilen maslahatlaşyň!

Limon ýokary gan bas­yşyny sazlaýar.

Böwrekde daşyň dörem­eginiň öňüni alýar.

Onuň şiresi bagryň işini güýçlendirýär.

Ol agramyň azalmagyna ýardam edýär. Içeg­äniň işini sazlaýar.

Limon şiresi goşulan mylaýym suw sary ga­ýnamany we ýürek bul­anmasyny aýyrýar.

Humaý Hallyýewa

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0