Göwünleri joşdurýan baýram ​

Göwünleri joşdurýan baýram ​
Makalalar
12.09.2023, 10:50
104
0
Göwünleri joşdurýan baýram ​

Her ýylyň güýz paslynyň ilkinji aýynda uly dabara bilen bellenilýän Garaşsyzlyk güni halkymyzyň milli toýlarynyň naýbaşysydyr. Garaşsyzlyk biziň abadan, bagtyýar durmuşymyzyň baky binýadydyr. Halkymyzyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde gazanan üstünlikleri, ýeten belent sepgitleri bütindünýä ykrarnamasyna eýe boldy. Garaşsyzlyk ylym-bilim ulgamynda hem düýpli özgerişlere ýol açdy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bolsa ol täze derejelere göterildi. Döwlet Baştutanymyzyň milli bilim ulgamynyň kämilleşmegi hem-de ösüp gelýän ýaş nesliň dünýä derejesinde döwrebap bilim almagy, watansöýüjilik ruhunda terbiýelenmegi we beden taýdan sagdyn ösmegi üçin ähli şertleri döredip bermegi kalbymyzy çäksiz buýsanja besleýär.

Goý, berkarar Watanymyzyň şan-şöhratynyň, halkara abraýynyň has-da belende göterilmegi ugrunda ýadawsyz alada edýän Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiziň janlary sag, ömürleri uzak, alyp barýan beýik işleri hemişe rowaç bolsun!

Kerwen Begenjow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0