golubika

golubika
Makalalar
21.06.2023, 23:40
125
0
Hytaýyň «Сhina’s Sci­ence and Technology Daily» neşiriniň ýaz­magyna görä, Günorta Hytaý oba hojalyk uniwersitetiniň profe­ssory Çen Riýuan we onuň topary adaty gö­rnüşinden has uly, miweleriniň diametri 42 millimetrden hem geçýän golubika ösüm­ligini ýetişdirmegi başardylar. Hytaýda adaty golubikalaryň diametri 22 millimet­rden geçmeýär. Onuň täze görnüşiniň baha­synyň beýlekilerden gymmatdygyna garamaz­dan, täze miwä bazar­da isleg ýokary. Çün­ki ol ähli kowumdaşl­aryndan pesinden 2 esse uly.

Sekiz ýyllyk gözlegl­eriň netijesinde dör­edilen täze sort Hyt­aýyň günorta sebitle­rinde ýetişdirilmäge ýaramly diýlip ykrar edildi. Ondaky şek­eriň mukdary bolsa 16,9 göterime çenli ýetýär. Hytaýyň bazar­larynda aprelden sen­týabr aýyna çenli go­lubika miwesine duş gelmek bolýar.

Ýene bir aýratynlyk täze sortuň çalt has­yla durýanlygydyr. Ozalky miweli gyrymsy baglaryň ekişden soň hasyla durmagyna 3 ýyl garaşmaly bolan bolsa, indi bu täze görnüşiň 1 ýyldan hasylyny ýygybermeli. Hasyllylyk hem ozal­kysyndan üç-dört esse ýokary bolýar.

Suleýman Nedirow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0