Dialog ― parahatçylygyň kepili

Dialog ― parahatçylygyň kepili
Makalalar
14.02.2024, 20:25
112
0
Dialog ― parahatçylygyň kepili

Her ýylyň 18-nji fewralynda bellenilýän Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni türkmen diplomatlaryna we olaryň alyp barýan asylly işlerine döwlet derejesinde goýulýan belent sarpanyň nyşanydyr. Berkarar Watanymyz üstünlikli durmuşa geçirýän daşary syýasatynda Milli Liderimiziň başlangyjy bilen dünýäde gyzgyn goldaw tapan «Ösüş arkaly parahatçylyk» ýörelgesini, «Dialog ― parahatçylygyň kepili» diýen pelsepäni öňe sürýär.

Häzirki wagtda Türkmenistan dünýäniň dürli döwletleri we iri halkara guramalary bilen netijeli diplomatik hyzmatdaşlygy ýokary derejede ösdürýär. Bu ugurda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň umumadamzat bähbitli başlangyçlarynyň ähmiýeti örän uludyr. 2022-nji ýylyň 9-njy dekabrynda hormatly Prezidentimize «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşanynyň gowşurylmagy ýaly buýsandyryjy wakalar döwlet Baştutanymyzyň hoşniýetli daşary syýasaty amala aşyrmakdaky üstünlikli işlerine, milli diplomatiýamyzyň okgunly ösüşine berilýän mynasyp bahadyr.

Ýurdumyzyň daşary syýasat ugrunyň binýady hökmünde saýlanyp alnan hemişelik Bitaraplygymyz dünýä bileleşiginiň iň iri we abraýly guramasy bolan Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda ykrar edilip, 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda kabul edilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Kararnamasy bilen ikinji gezek tassyklanyldy. Garaşsyz Türkmenistan daşary syýasat ugrunda hemişelik, oňyn we işjeň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny saklaýar. Ol halkara parahatçylygyny we durnuklylygy berkitmäge, daşary ýurt döwletleri we halkara guramalary bilen dostlukly, deňhukukly we özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda hemişelik Bitaraplyk ýörelgesine esaslanýan daşary syýasatymyz halkara giňişliginde uly goldawa eýe boldy. Türkmenistan özüniň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan hukuklaryna we borçlaryna ygrarly bolup galmak bilen, abraýly halkara guramalary, hususan-da, Birleşen Milletler Guramasy, onuň düzümleýin edaralary, beýleki halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlygy ösdürýär.

Nazar Agamyradow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0