Bedewler

Bedewler
Makalalar
19.05.2023, 10:04
173
0
Bedewler buýsanjymyz

Türkmen halky öz ykbalyny bedew aty bilen bagly göz öňüne getirýär. Şeýle ykbala öwrülen bedewlerimiziň şan şöhraty Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen bu gün bütin dünýäde öz mynasyp hormatyny tapyp, giň jahana aýan boldy. Siz bedew atlaryň özboluşly häsiýetleri barada bilýärmisiňiz?

Atlar dik duran ýerinde uklamaga, dynç almaga ukyplydyrlar. Olar uklan mahaly aýagynyň üstünde duranam bolsa ýykylmaýarlar. Atlaryň gulaklary eşidiş babatynda aýratyn ukyplydyrlar. Olaryň görüş ukyplary hem aýratyndyr. Haçanda daşardan howply ýagdaý ýüze çykanda olar eýelerini habardar edýärler. Olar eýelerine iň wepaly jandarlar hasaplanýar. Şonuň üçinem türkmen halkynyň döreden edebi mirasyna degişli bolan eserleriniň ählisinde diýen ýaly, bedew atlaryň keşbi esasy orny eýeleýär. Hatda halk ony y7nançlarynyň ýany bilen yrymlara hem salypdyrlar. Şolaryň birinde ýagşy niýet bilen: “ At agnan ýerde toý bolar” diýen jümläni ulanypdyrlar.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Kerwen Söhradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0