Bedewler

Bedewler
Makalalar
21.04.2023, 10:04
371
0
Bedewler buýsanjymyz

Bütin dünýä gurluşykda özboluşly nusgalyk dereje döreden Arkadag şäherinde durmuşyň dürli ugurlaryna degişli ajaýyp binalar bilen bir hatarda Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň döredilmegi, halkymyzyň buýsanjya buýsanç goşdy.

Türkmen halky tutuş ýaşaýyşyň dowamynda bedew atyny öz ýakyn hemrasy saýyp gelipdir. Bu günki gün bolsa, türkmen bedewiniň şan-şöhraty Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilenn dünýä ýaň salýar.

Arkadag şäherinde bina edilen Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy, Atçylyk ylmy-önümçilik merkezi, Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirki bilen hyzmatdaşlyk etmäge, bu ugur boýunça ylmy işleri ýola goýmaga hem-de tejribe alyşmaga Halkara gurmalaryň uly gyzyklanma bildirýändigi hem atçylyk babatda ýurdumyzda alnyp barylýan işleriň dünýä nusgalykdygyny aýdyň görkezýär.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy Merdan Durdymyradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0