Antarktidanyň garpyzy

Antarktidanyň garpyzy
Makalalar
07.08.2023, 07:41
142
0
Antarktidanyň garpyzy

Tomus paslynda dürli miwelerdir gök önümler ösdürilip ýetişdirilýänligini ählimizem bilýäris. Ýokarda sözbaşyda ady agzalan sözlemi ýalňyş okamadyňyz. Işine ökde dynyp dynç almadyk alymlarymyz dürli zatlarda tejribe geçip görýärler. Elbetde bu tejribeleriň netijesinde dürli açyşlaram edilýär. Sözbaşynyň adyndan belli boluşy ýaly bilermenler Russiýanyň Wostok bekediniň ýyladyşhanasynda gawun we garpyz ýetişdirmek bilen sowuk howaly klimatda hem hasyl alyp boljakdygyny subut etdiler. Arktika-Antarktika barlag institutynyň bilermenleri 103o. günlik idegden soňra agramy 1 kg gelýän süýji tagamly gawuny we garpyzy ýetişdirdiler. Ýene bir bellemeli zatlaryň biri bolsa ýokarda ady agzalan beketde bilermenler 2020-nji ýylda dürli gök otlary we kelemi synag hökmünde ekipdiler.

Döwletmyrat Ataýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0