Eko

Eko
Makalalar
17.04.2023, 14:18
373
0
Syýahatçylyk

Ekosyýahatçylyk hakda

Dünýa boýunça syýahatçylygyň gaty kän görnüşi bardyr. Şolaryň biri-de ekosyýahatçylykdyr. Mundan başga-da taryhy medeni ýadygärliklere syýahat, dag-çöllere, tebigata syýahat, dürli şypahanalara syýahat ýaly birnäçe görnüşleriniň bardygyny hem ýüzugra ýatlap geçeli. Ekosyýahat bolanda ekologiýa taýdan arssa goralýan ýarlara syýahtlary göz şöňünde tutulýar.

Bu babatda biziň ýurdumyzda hem şeýle ýerleriň kändigini buýsanmak bilen aýdyp bolar. Türkmen tebigatynyň köp täsinliklerini özünde jemleýän Repetek goraghanasyny, Bathyz goraghanasyny, Ýeroýlanduz çöketligini, Hazar goraghanasyny, Gaplaňgyr düzlügini, Köýtendagyň, Köpetdagyň täsinliklerini we ýene-ýeneleri görkezmek bolar. Bulary näçe sanasaň sanap oturmaly. Çünki türkmen tebigaty özboluşly täsinligi, gözelligi bilen tapawutlanýar.

Bu ugry ösdürmek üçin döwletimiz tarapyndan Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda yzygiderli ajaýyp işler alnyp barylýar.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Rahymberdi Silapberdiýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0