Telefonlaryñ kompýuterler bilen bile işlemegi

Telefonlaryñ kompýuterler bilen bile işlemegi
Makalalar
17.11.2022, 20:46
872
0
Telefonlaryň kompýuterler bilen bile işlemegi “Intel” kompaniýasy “Soreenowate” kompaniýasyny satyn alandan soňra, telefonlaryň kompýuterler bilen sazlaşykly işlemegi üçin ýörite meýilnamalary taýýarlap başlady. Şonuň bilen bir hatarda kompaniýa batereýleriň işjeňligini artdyrmak babatynda hem beýleki how arkaly maglumat geçirijileri-de taýýarlaýar. Ady agzalan kompaniýa “Intel Unison” atly programma bilen kompýuterden telefondaky dört sany işi – jaň etmek we jaňa jogap bermek, maglumatlary paýlaşmak, sms-leri ibermek we kabul etmek, şeýle hem bildirişleri görmek işini ýola goýdy. Elbetde bu başlangyç giň ýaýrawda goldaw tapar diýip, kompaniýanyň hünärmenleri umyt edýärler.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Arslan Allaberdiýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0