Tasinlikler

Tasinlikler
Makalalar
12.03.2023, 14:04
435
0
Dünýädäki uly şäher

Dünýäniň ýüzünde uly-uly şäherler juda kän. Muny olaryň giňligi, tutýan meýdany, gadymylygy, ilatynyň sany boýunça kesgitleýärler. Şeýle kesgitleme esasynda dünýäniň iň uly şäheri diýlip, Hytaýyň Çinsin şäheri bellenildi. Ol tutýan meýdany boýunça dünýäde birinji orunda durýar. Bu şäher Ýansuzy derýasynyň ýokary akymynda ýerleşýär. Onuň ilatynyň sany otuz milliona golaýlaýar. Bu şäher şol bir wagtyň özünde Hytaýyň iň gadymy şäherleriniň sanawynda durýar. Daglaryň gaýalarayna, kemerlerine, daşlara ýazylan ýazgylardan çen tutup, bu şäheriň gadymy söwda kerwenleriniň üstünden geçýän şäheri bolandygyny takyklaýarlar.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Gurbansãhet Allagulyýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0