Sport

Sport
Makalalar
16.04.2023, 18:59
402
0
Sport

Ildeşlerimiziň üstünligi

Golaýda sebit derejesinde Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde Taekwon-do ITf görnüşli birinji Merkezi aziýa çempionaty geçirildi. Bu sport ýaryşyna Türkmenistanly türgenlerem işjeň gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp boldular. Olar ýaryşyň netijeleri boýunça 10 sany altyn, 2 sany kümüş we 7 sany bürünç medal gazanmagy başardylar. Ildeşlerimiziň bu üstünligi türkmen taekwondoçylarynyň tejribeleriniň artýandygyny görkezdi.

Munuň özi ýurdumyzda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda sportuň dürli ugurlary bilen bir hatarda bu ugur boýunça gowy şertleriň döredilýändigini, bu babatda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň oňyn netijeleri berýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy. Ildeşlerimize sport äleminde täze üstünlikler gazanmagyny arzuw edýäris.

Metbugat mäteriallary esasynda taýýarlan

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Syhmyrat Meläýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2279
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1648
0