Pyragynyň arzuw eýlän zamany

Pyragynyň arzuw eýlän zamany
Makalalar
12.09.2023, 09:52
136
0
Pyragynyň arzuw eýlän zamany

Garaşsyzlyk dünýä meşhur, görnükli, akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň «Berkarar döwlet islärin» diýip arzuw eden ajaýyp zamanasydyr.

Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen halkynyň ruhy-ahlak gymmatlyklaryna, däp-dessurlaryna, milli medeniýetine, halkyň taryhy we medeni mirasyna hormat goýýan, döwrebap we dünýä derejesindäki ylymly-bilimli, giň düşünjeli, watançy we başarnykly ýaş nesil kemala geldi.

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda döwrebap işler durmuşa geçirilýär.

Demokratik, hukuk we dünýewi döwlet hökmünde nusgalyk ýoly saýlap alan döwletimizde milli gymmatlyklarymyzy we bähbitlerimizi gorap saklamagy, Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny pugtalandyrmagy maksat edinýän Esasy Kanunymyz adamyň syýasy, ykdysady, durmuş hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmekde esasy resminama bolup çykyş edýär.

Allamyrat Baýramow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0