Meşhur adamyñ durmuşyndan

Meşhur adamyñ durmuşyndan
Makalalar
06.11.2022, 19:36
863
0
Meşhur adamlaryň durmuşyndan Ýewripidiň biziň günlerimizde 17 sany tragediýasy mälim bolsa, kahykatda ol togsan tragediýa ýazypdyr diýýärler. *** Sokrata gaty agyr gürrüň aýdypdyrlar. Emma alym oňa jaogabam berjek bolmandyr. Ondan munuň sebäbini soranlarynda: –Sen näme eşek depdi diýip eşek bilen deň boljakmy? – diýip jogap beripdir. *** A.P. Çehow ýazýan mahaly täze eşiklerini geýip oturmagy halapdyr. *** Al-Biruny dürli ylymlara degişli 1132-den gowrak kitap ýazypdyr.

Türkmen döwlet binägarlik-gurluşyk instutynyň mugallymy Ybraýym Gurbanow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0