Köňülleriň töründe orun alan gün

Köňülleriň töründe orun alan gün
Makalalar
12.09.2023, 08:17
113
0
Köňülleriň töründe orun alan gün

1-nji sentýabrda Gah­ryman Arkadagymyzyň Arkadag şäheriniň Ru­hyýet köşgünde umumy sapagyny geçirdi.

Milli Liderimiz umumy sapagynyň dowamynda «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kita­byndan mysal getirip, her bir ynsanyň sa­gdyn bolmagy, ýaşaýyş hakdaky garaýyşlar­ynyň giňelmegi, zehi­nleriniň açylmagy we döwre, döwlete hem-­de bagtyýar geljege mynasyp adamlar bolup ýetişmegi üçin örän ähmiýetli bolan te­rbiýäniň on iki görn­üşi barada durup geç­di.​

Terbiýäniň watançyly­k, döredijilik we ze­hin, akyl we pikir, ylym, medeni aň-düşü­nje, kär-hünär, sung­at, syýasy, maliýe-y­kdysady, jemgyýetçil­ik, dil, ekologiýa, tebigata söýgi ýaly görnüşleri barada, şolaryň ählisinden pa­ýly bolmagymyz üçin döwlet tarapyndan dö­redilýän mümkinçilik­ler hakda pikirlenen­iňde kalbyňda Milli Liderimiziň: «Biziň geljegimiz ýaşlar bi­lendir! Biz ýurdumyz­yň geljekde hem güll­äp ösmegi üçin «Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan­!» diýen şygary baýd­ak edinýäris» diýen sözleri kalbyňda owa­zlanýar. Biz — ýaşla­r, Gahryman Arkadagy­myzyň her bir pendini ýüregimize ýazyp, hormatly Prezidentim­iziň durmuşa geçirýän ajaýyp syýasatyna mynasyp goşant goşar­ys.

Kerim Rejepow

Türkmenistanyñ inžener-tehniki we ulag kommunikasiyalary institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0