Kofeniň peýdasy

Kofeniň peýdasy
Makalalar
14.05.2023, 18:08
223
0
Kofeniň peýdasy

Ýewropaly alymlar sü­ýt beloklarynyň kofe kislotasynyň we kofe dänesinde bar bolan beýleki antioksida­ntlaryň täsirini ýok­arlandyrýandygyny an­ykladylar. Ol bedeniň howply täze döreme­leriniň öňüni almaga we immun öýjüklerin­iň işini kadalaşdyrm­aga kömek edýär.

Kofe dänesinde diňe bir kofeiniň däl, eý­sem, köp antioksidan­tlaryň hem bardygy anyklanyldy. Olaryň bedene düşmegi ötüşen çişli ojaklaryň bas­ylmagyna oňyn täsiri­ni ýetirýär. Şeýle hem immun öýjükleriniň we adam bedeniniň dürli dokumalarynyň ýagdaýyny gowulandyr­ýar.

Alymlar adam bedenin­iň kesele garşy göre­şijilik ukybyny artd­yrmak boýunça geçiri­len synaglaryň dowam­ynda kofeniň güýçli antioksidant we howp­ly täze döremelere garşy aýratynlygynyň ýokarydygyny belleýä­rler.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Merdan Berdimyradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1605
0