Kia K3

Kia K3
Makalalar
07.08.2023, 07:36
154
0
Kia K3

Ylmyň we tehnikanyň kämilleşdirilmegi oňaýly ýaşaýyş şertlerini döredýän zatlaryň gorynyň köpelmegine ýardam berýär. Döwrüň tizligine tizlik goşýan awtomobil ulaglary baradaky islendik täzelik hiç bir adamy biparh goýmaýar. Şeýle täzelikleriň birini Koreýanyň Kia kompaniýasy öz resmi metbugat gullugynda Meksikada K3 sedananyň täze neslini görkezjekdigini mälim etdi. Bu dabara ilkinji gezek 8-nji awgustda geçiriler. Aýratyn bellemeli zatlaryň biri bolsa bu görkeziliş dabarasynyň Kia-nyň döredilmeginiň 8 ýyllygyna gabat gelmegidir. Bu täze görnüş barada gysgaça ,,Awtoulag has ýokary segmentdan bolan alyjylaryň ünsüni özüne çekmeli’’ diýip bellenilmegi onuň mundan ozalky görnüşlerinden düýgöter tapawutly boljagyndan habar berýär. Kia K3 baradaky maglumatlar dolylygyna dabaranyň dowamynda mälim ediler. Bu görkezilişe awtoulag bilermenleri we oňa gyzyklanma bildirýänleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýandyklary şühbesizdir.

Şanazar Pirkulyýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0