Il ynamy – keramat

Il ynamy – keramat
Makalalar
02.04.2023, 11:43
409
0
Il ynamy – keramat

Hemmelere mälim bolşy ýaly Türkmenistanda Mežlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary üstünlikli geçirildi. Guramaçylykly başlanan bu çäre ýurdumyzyň ähli ýerinde uly joşgun bilen dowam etdi. Saýlawlaryň geçirilişi demokratik häsiýetde bolup, bu halkyň Gahryman Arkadagynyň, Arkadagly Serdarynyň daşynda jebisligini görkezdi. Täze umytlaryň belent başlangyçlaryň binýadyny goýan bu saýlawlar guramaçylygy taýyndan häzirki zamanyň ösen demokratik talaplaryna laýyk gelýändigini aýan etdi.

Saýlaw geçirilýän ýerlerde ýörite sungat ussatlary çykyş edip, dabaranyň şowhunyna şowhun goşdular, many çaýdylar. Saýlawlaryň şeýle geçirilmegi dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde ýurdumyzyň abraýyny has-da arşa göterdi. Saýlawçylar öz ynanan deputatlaryna ynam bilen ses berdiler. Il ynamy bolsa keramatdyr.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Şirmuhammet Batyrow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0