Gurluşyk — ýurduň mö­hüm pudagy

Gurluşyk — ýurduň mö­hüm pudagy
Makalalar
12.09.2023, 10:32
117
0
Gurluşyk — ýurduň möhüm pudagy

Bu günki gün mähriban halkymyz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk toýuna giňden taýýarlyk görýär. Bu döwürde ýurdumyzyň gurluşyk we senagat toplumyny innowasion taýdan özgertmekde, senagatymyzy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde, halkymyzyň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmakda toplumlaýyn işler durmuşa geçirildi. Şonuň esasynda bolsa milli ykdysadyýetiň kuwwatyny artdyrmakda uly ösüşler gazanyldy. Bu işler bilen bir hatarda, gurluşyk önümleriniň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlandyrylmagyna we olaryň görnüşleriniň artdyrylmagyna, gurluşyk senagatynyň önümçilik, ylmy-tehniki binýadynyň pugtalandyrylmagyna, hojalygy ýöretmegiň netijeli gurallarynyň ornaşdyrylmagyna hem aýratyn üns berilýär.

Şu ýylyň 29-njy iýunynda Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň ulanmaga berilmegi diňe bir ýurdumyzyň däl, dünýä binagärliginiň taryhynda-da şanly waka öwrüldi. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen, «akylly» şäher konsepsiýasy esasynda, täze şäheriň gurluşygynyň birinji tapgyrynda durmuş-medeni we beýleki dürli maksatly desgalaryň 336-sy guruldy. Şolaryň hatarynda Ruhyýet köşgi, Arkadag şäheriniň häkimliginiň edara binasy, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň binalary, Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry, «Märkaw» myhmanhanasy, Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirki, orta hünär okuw mekdepleri, Döwletmämmet Azady adyndaky kitaphana, 10 müň orunlyk stadion, köpugurly sport toplumy we sport merkezi, 350 orunlyk köpugurly hassahana, 150 orunlyk onkologiýa merkezi, 150 orunlyk Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi, «Tiz kömek» merkezi, saglyk öýi hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezi we beýleki desgalar bar. Desgalaryň gurluşygynda ekologik taýdan arassa serişdeler ulanyldy, milli binagärligiň iň gowy däpleri hem-de binagärlik we bezeg ulgamyndaky döwrebap ýörelgeler sazlaşykly utgaşdyryldy. Ilaty ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek maksady bilen, 2, 5, 7, 9 gatdan ybarat bolan döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň 258-si, durmuş we beýleki maksatly desgalaryň toplumy, şol sanda çagalar baglary, mekdepler, ýöriteleşdirilen bilim edaralary, saglygy goraýyş, medeni, söwda, hyzmatlar ulgamynyň edaralary, sport desgalary, edara ediş binalary gurlup ulanmaga berildi.

Öwezgelen Ymamberdiýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0