Güller otaglarymyzda ýaşyl gülzarlygy emele getirýär

Güller otaglarymyzda ýaşyl gülzarlygy emele getirýär
Makalalar
25.10.2023, 13:42
151
0
Güller otaglarymyzda ýaşyl gülzarlygy emele getirýär

Tebigatyň aýrylmaz bölegi bolan güller hakynda gürrüň edilende, elbetde, otag gülleri hem göz öňümizde janlanýar. Sebäbi güýz we gyş aýlarynda - tebigatyň uka gidýän döwründe öýümizde ýaşyl tebigaty emele getirýän otag gülleri kalbymyza özboluşly ýakymly duýgyny bagyş edýär. Adam ösümliklerdir güllere ideg etmek bilen, olardan ruhlanýar, şähdi açylýar. Otag güllerini haçan we kimiň ösdürip başlandygy hakynda anyk bir zat aýtmak kyn, ýöne bu işe ilkinji bolup gözellik şeýdalary başlangyç beren bolsa gerek. Mundan başga-da, dürli geografik mesgenleriň açylmagy, ösümlik dünýäsiniň öwrenilmegi netijesinde, dürli güller medenileşdirilip, otaglarda ösdürmäge uýgunlaşdyryldy.

Häzirki wagtda dünýäniň dürli ýerlerinden getirilen aloe, balzamin, begoniýa, geran, limon, kaktus, hytaý bägüli, palma, fikus we beýleki güller otaglarymyzda ýaşyl gülzarlygy emele getirýärler. Otag gülleri, esasan, äpişgäniň öňünde ýerleşdirilýär. Güller öýüň howasyny arassalamak bilen birlikde, ynsan ruhuna hem oňyn täsir edýär. Otag gülleriniň, ýokarda belleýşimiz ýaly, görnüşleri köp bolup, olaryň ideg ediliş usullary hem gelip çykýan ýerlerine görä, dürli-dürlüdir. Şol sebäpden her bir otag gülüniň oňat gülläp, ösüp, boý almagyny isleseňiz, onda ilki bilen onuň nähili idedilişi hakynda maglumatlara eýe bolmaly. Özüm hem otag güllerini ösdürmek, olary köpeltmek bilen gyzyklanyp, ilki başda olaryň ideginde birnäçe düşnüksiz ýagdaýlara duş geldim. Ösümliklerde bolup geçýän dürli üýtgeşmeleriň sebäplerini gözläp başladym. Şonda otag güllerini idedýän köp sanly adamlardan dürli maslahatlary aldym. Şol maslahatlary okyjylar bilen paýlaşmagy makul bildim. Bu maslahatlar gül ösdürmegi halaýanlar üçin peýdaly bolsa gerek.

Ösümligiň düýbündäki ýapraklarynyň gurap, dökülip başlamagy ýagtylygyň ýeterlik derejede düşmeýändigi ýa-da howanyň juda yssy bolmagy we köp suwarylmagy netijesinde ýüze çykýar.

Gunçanyň ýa-da gülüniň dökülmegine howanyň guraklygy, suwuň, azodyň ýetmezçilik etmegi we dürli zyýankeşler sebäp bolup bilýär.

Gülleri tiz solýan bolsa, bu ösümlige Gün nurunyň we mineral dökünleriň ýetmezçiliginiň, otagda nemli howanyň agdyklyk edýändiginiň nyşanydyr.

Ýapraklarynyň uçlarynyň saralmagy kalsiý maddasynyň ýetmezçilik etmeginiň, ýeterlik derejede suwarylmaýandygynyň alamaty.

Ýapragynyň we şahalarynyň çüýräp başlamagyna ösümligiň ýerleşýän ýeriniň oňa laýyk gelmeýändigi we topragyň öte yzgarlygy sebäp bolup bilýär.

Nariman Agajanow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1604
0