Ertirlik ücin energiýa

Ertirlik ücin energiýa
Makalalar
25.12.2022, 08:34
560
0
Ertirlik  ucin energiýa
 Käbir adamlar işe baýramçylyga gelen ýaly bolup bütin gün ýöredilen ýaly zähmet çekýär. Beýlekiler bolsa gamgyn, ukydan doýmadyk ýaly we irdenden ýadaw ýaly görünýärler.  Bu görgüli üçin iş has agyr borç we  ýesirlik bolup durýär: güýji düýbünden ýok, durmuşa bolan gyzygy hem ýitdi. Bu görgülä nädip kömek edip bolar.
 
Energiýany (güýji) köp çeşmelerden alyp bolar: tebigat güniň we suwyň energiýasyny berýär, dostlar ýylylyk bilen kömek edip bilerler. Iň peýdaly iýmitler hem energiýa berip bilerler, olary daçada ýa-da ýakynda ýerleşýän dükanda nitrat tester we öz paýhasyňyzy ulanyp tapyp bilersiňiz.  Arassa energiýanyň bu çeşmelerini ulanyp ýadawsyz we keselsiz talaba laýyk, uzak ýyllap owadan daşky sypatyňyzy saklap ýaşap bilersiňiz.    
 
Ertirlige näme bişirmeli? Howlugýan adamlar buterbrodlary, gowurlan ýumurtgalary we başga gurak iýmiti oýlap tapdylar. Şular ýaly jan saglygy we bütin iş gün üçin energiýa bilen üpjün etmeýär. Bu iýmitiň peýdasy-zyýany barada howlugýan adamlar diňe aşgazanlary tutup başlanda ýa-da depressiýa agyr güýç bolup üstlerine düşende pikir edip başlaýalar. Sagdyn ertirligiň esasy kadasy-diňe ekologiki tarapdan arassa iýmiti ulanmak we gyzgyn nahar bişirmek. Iň gowysy-bu gyzgyn seçelenip duran kaşanyň uly bolmadyk paýyny iýmek. Onda ene topragyň we her bir sümmüli ýyladýan güniň energiýasy bar. Ýaltanman agşamlyk daryň, greçiha ýarmasynyň ýa-da şalyň bir penjesini arassa suwa bastyryp goýmaly, şonda irden ony ýöne gaýnadaýmaly bolýar. Şeýle kaşanyň her bir çemçesi saglyk we güýç berer.  
 
Indiki kada-ertirlige kofe däl-de çaý içmek. Iň gowysy gök ýa-da otly çaý içmek (olary tandemde hem ulanyp bolar). Ýöne oty saýlamkda örän ünsli bolmaly. Melissa, duşisa we narpyz has-da agşamlyk nahara laýyk bolar: olar gowşadýar we uka gidirýär. Irden bolsa- zweroboý, itburun, ewkalipt, limonnik gök çaýyň bir penjesi bilen gözellik we işjenlik goşar. Ýuwaşlyk we ruhubelentlik bilen içmeli. Ýene bir ertirlik üçin tagamly nahar-pasyllar boýunça gök önümler we miweler. Olaryň ählisi toprak we gün bilen gatnaşykda bolýarlar we olaryň energiýasyny bizi bermäge taýýar. Hamyrdan taýýarlanýan önüm we içlekliler, süýjilerwe kökeler- rehimsiz ýakymsyzlyk . Ýöne irden şokoladyň birje bölejigini iýseňiz energiýa bilen üpjün eder we lezzet berer. 
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Serdar Kakaýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0