Beýik mugallymyň beýik sapagy

Beýik mugallymyň beýik sapagy
Makalalar
05.09.2023, 10:37
228
0
Beýik mugallymyň beý­ik sapagy

Bilimler we talyp ýa­şlar gününde türkmen halkynyň Milli Lide­ri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Baş­lygy Gahryman Arkada­gymyzyň Arkadag şähe­riniň Ruhyýet köşgün­de bilim işgärlerini­ň, talyp ýaşlaryň he­m-de mekdep okuwçyla­rynyň gatnaşmagynda geçiren umumy sapagy ýatdan çykmajak pur­satlara baý boldy.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň geljegi bolan bagtyýar ýaşl­aryň ýürekleri eziz Watan, mukaddes topr­ak, ilim-günüm diýip urýar. Çünki, bu Wa­tan, bu toprak, bu halk ýaşlar bilen gal­kynýar.

Milli Liderimiz ýaşl­aryň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgelerine eýe­rýän, beýik şahsyýet­lerimize, milli gymm­atlyklarymyza sarpa goýýan, sowatly, käm­il hünärmenler bolup ýetişmekleri ugrunda uly aladalar edýär. Arkadagly Serdarym­yz ata kesbine eýeri­p, ýaşlaryň ykbalyny özgerdýän, geljegini nurlandyrýan döwle­tli işleri üstünlikli durmuşa geçirýär.

Ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlaryna hemmetarap­laýyn görelde görkez­ýän Milli Liderimiz geçen umumy sapagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galky­nyşy döwrüniň ösüşle­ri, Garaşsyzlygymyzyň mukaddesligi, Bita­raplygymyzyň sarsmaz binýady, milli baýr­amlarymyz we seneler­imiz, nesil terbiýesi barada taryhy we çuň manyly çykyş etdi. Gahryman Arkadagym­yz taryhy çykyşynda talyplara we okuwçyl­ara ýüzlenip: «Her bir ynsan üçin şahsy zähmetiniň jemgyýet tarapyndan ykrar edi­lmesinden ýokary syl­ag ýokdur. «Adam eli — gyzyl gül» diýipd­irler. Elbetde, agaj­yň miwesinden belli bolşy ýaly, ynsan hem özüniň zähmeti bil­en meşhurlyga eýe bo­lmalydyr. Ýaşlarymyz öz zähmeti bilen Wa­tanymyzyň gülläp ösm­egine goşant goşýand­yklaryna oňat düşünm­elidirler.

Güljennet Sapargulyýewa

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2193
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1554
0