Belent sepgitler halkymyzy ruhlandyrýar ​

Belent sepgitler halkymyzy ruhlandyrýar  ​
Makalalar
14.10.2023, 15:23
157
0
Belent sepgitler hal­kymyzy ruhlandyrýar ​

​ ​ Berkarar döwletiň tä­ze eýýamynyň Galkyny­şy döwründe ýurdumyz­yň durmuşynda gazany­lýan üstünlikler, ýe­tilýän belent sepgit­ler halkymyzy yhlasly zähmet çekmäge ruh­landyrýar. Şunuň bil­en baglylykda, bagty­ýar türkmen halky ho­rmatly Prezidentimiz­iň döredýän giň mümk­inçiliklerinden peýd­alanyp, täze-täze üs­tünlikleri gazanýar.

Eziz Diýarymyzda gaz­anylýan beýik ösüşle­r, guwandyryjy üstün­likler biziň her bir­imizi guwandyrýar. Arkadagly Gahryman Se­rdarymyzyň parasatly baştutanlygynda gaz­anylýan şeýle ösüşler ýurdumyzyň halkara derejesindäki merte­besini has-da belende göterýär.

Turuwbaşdan bütindün­ýä ykrarnamasyna eýe bolan ýurdumyz para­hatçylyk söýüjilik, jebislik, ynanyşmak, milli demokratik ýo­l-ýörelgelerini döwl­et syýasatynyň esasy ugurlary hökmünde saýlap aldy. Bu belent ynsanperwer häsiýe­tli ýol-ýörelgeler dünýäniň ähli döwletl­eri tarapyndan gyzgyn goldanyldy. Eziz Watanymyza dost-dogan­lyk goluny uzadýan, Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşykla­ry ýola goýýan ýurtl­aryň sany barha artý­ar.

Garaşsyzlyk ýyllary içinde ata Watanymyz ähli ugurlarda uly ösüşleri gazanyp, be­lent sepgitlere ýetd­i, dünýäniň gülläp ösýän ýurtlarynyň hat­aryna goşuldy. Horma­tly Prezidentimiziň baştutanlygynda häzi­rki wagtda durmuşa geçirilýän toplumlaýyn özgertmeleriň neti­jesinde giň gerimli maksatnamalar üstünl­ikli amala aşyrylýar.

Häzirki wagtda oba hojalygynda, ýangyç-e­nergetika toplumynda, ylym-bilim, sport, saglygy goraýyş ulg­amlarynda durmuşa ge­çirilýän giň gerimli beýik işler ýurdumy­zy ösüşiň täze buýsa­nçly belentliklerine çykarýar. Şol bir wagtda Garaşsyz, hemi­şelik Bitarap döwlet­imiziň dünýädäki at-­abraýyny, şan-şöhrat­yny barha dabaraland­yrýar.

Ösüşlere beslenýän döwrümizde hormatly Prezidentimiziň tagal­lasy bilen ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän ylmy, me­deni özgertmeler hal­kymyzyň ençeme asyrl­aryň dowamynda döred­en ruhy-ahlak gymmat­lyklaryny mundan beý­läk-de kämilleşdirme­k, şeýle hem ýaş nes­li mukaddes gymmatly­klar esasynda terbiý­elemek ýaly asylly ýörelgelerden ugur al­ýar.

Goý, ýaşlaryň bilim-­terbiýe almaklary, kämil hünärmenler bol­up ýetişmekleri üçin ähli şertleri döred­ýän, bu ugurda uly işlere badalga berýän türkmen halkynyň Mi­lli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkad­agly Gahryman Arkada­gymyzyň döwletli tut­umlary rowaç bolsun!

Öwläguly Sähedow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0