Bähbitli hyzmatdaşlyk

 Bähbitli hyzmatdaşlyk
Makalalar
30.11.2022, 23:04
964
0
Bähbitli hyzmatdaşlyk

Şu ýylyň 28-29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň resmi sapary boldy. Saparyň dowamynda ýurtlaryň arasyndaky iki taraplaýyn peýdaly geleşikleriň birnäçesi ara alyp maslahatlaşyldy. Gahryman Arkadagymyz saparyň ikinji gününde Koreýa respublikasynyň işewür kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Duşuşyklaryň dowamynda Koreýanyň Halkara söwda assosiasynyň prezidenti Kristofor Ku iki ýurduň arasyndaky dürli ugurlardaky we ulag-logistika ulgamy boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň üstaşyr ulag geçelgesi üçin mümkinçilileri, öz önümleri bilen Ýewropanyň we Ýakyn Gündogaryň bazarlaryna çykmakda aýratyn ähmiýete eýedigi koreý işewürlerini gyzyklandyrdy. Işewürler koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanda işlemegi üçin, giň mümkinçilikleriň bardygyny belläp, nebitgaz, himiýa senagatynda, ýangyç-energetika srişdelerini gaýtadan işlemekdäki taslamalar gatnaşmaga isleg bildirýändiklerini aýtdylar. Bu sapar öz jemleri boýunça ýurdumyzyň ykdysady kuwwatlylygyny artdyrmakda möhüm ähmiýete eýe boljak saparlaryň biri boldy.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Musaguly Çaryýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0