Azyk bolçulygynyň binýady

Azyk bolçulygynyň binýady
Makalalar
02.04.2023, 11:18
168
0
Azyk bolçulygynyň binýady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 27-nji martda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda obasenagat toplumynyň öňünde durýan wezipeleriň çözgüdine jogapkärçilikli we toplumlaýyn esasda çemeleşmelidigini belledi. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 24-nji martda, Daşoguz welaýatynda 29-njy martda girişildi. Şeýle möhüm ähmiýetli başlangyç bilen bir hatarda oba hojalyk pudagynyň beýleki meselelerine hem seredildi.

Ýurdumyzda suw akabalarynyň kadaly işlemegi, ýüpekçilik, bag nahallaryny oturtmak ýaly işlerem pagtaçylyk hem däneçilik bilen bir hatarda alnyp barylýar. Netijede ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek boýunça hem zerur çareler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Özümizde öndürilen önümleriň içerki bazardaky üpjünçiligini we oba-hojalyk önümleriniň eksport kuwwatyny artdyrmagam şu günüuň derwaýys meseleleriniň biridir. Bu ugurda alnyp barylýan işleriň öwgä mynasypdygyny aýratyn bellemeli.

Täze hasylyň düýbüni tutýan daýhanlarymyza işleriniň rowaç alamagyny arzuw edýäris.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Kyýas Muhammedow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0