Awtomenzil

Awtomenzil
Makalalar
12.10.2022, 14:10
771
0
Awtomenzil binalarynyň gözelligi

Garaşsyzlyk baýramçylygynyň şanyna welaýat merkezlerinde gurlup, ulanylmaga berlen awtomenzilleriň binalarynyň gözelligi şäherlerimiziň umumy gözelligi bilen sazlaşyp, täsin ajaýyplygy döredýär. Sebäbi bu binalaryň arhitektura gurluşynyň taslamasy taýýarlanylanda ol ýerde biziň milli öwüşginlerimizi bermek göz öňünde tutulypdyr. Her welaýatdaky awtomenziliň iki gatly binasyna gireniňde, ilki bilen şol welaýatyň taryhy ýadygärliklerini suratlandyrýan bezeg işlerine gözüň düşýär. Bu bolsa bima özboluşly gözellik berýär. Awtomenzillerde diňe bir ýadygärlikleri şöhlelendirmek däl-de. Eýsem, ýolagçylara ýokary hilli hyzmat eder ýaly häzirki zamanyň ösen tehnologiki enjamlary bilen hem enjamlaşdyrylypdyr. Binalaryň içinde onlaýn petekleri üçin multimediýa ekrany, dürli ölçegdäki yşykdiodly monitorlary ýerleşdirilipdir. Bular arkaly ýolagçylar şäherar hem-de halkara ugurlaryň tertibi, petekler, olaryň bahalary baradaky maglumatlary alyp bilerler.

Türkmen döwlet binagärlik-binagärlik gurlusyk instutynyn talyby Maksat Meredow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1604
0