Aýda şinelän tohum

   Aýda şinelän tohum
Tasinlikler
12.05.2023, 17:36
192
0
Aýda şinelän tohum

Ýerde duran adam asmandaky aýy diňe synlap oňýar. Onuň Ýeriň hemrasydygyny adamlar indi bilýärler. Ýöne ony özbaşdak planeta hökmünde göz öňüne getirip bilenoklar. Bu bir tarapdan dogry. Her näme diýseler-de aýda hem özbaşyna tebigy ýagdaýlaryň bardygyny unutmaly däl.

Hytaýly bilermenler Aý bilen içgin gyzyklanyp başladylar. Hytaý geçen ýyl Ýeriň orbitasynda özbaşdak emeli hemrasyny gurup, işe girizdi. Hytaýly bilermenler 2019-njy ýylda ýörite gapyrjagyň içinde Aýa gowaça tohumyny iberip synag edip gördüler. Habar berişlerine görä, synag öz netijesini berdi. Çünki Aýyň bize görünmeýän garaňky tarapyna iberilen gowaça çigidi şineläpdir.

Şu habardan çen tutsaň, asmanadky gözellige nusga edinip ulanýan Aýymyzyň gizlin syrlsry, entekler garaňky perdäniň aňyrsynda galýar.

Metbugat we internet materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Kerwen Orazberdiýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0