Ylym – geljegiň çyragy

Ylym – geljegiň çyragy
Makalalar
11.06.2023, 08:14
142
0
Ylym – geljegiň çyragy

Her ýyl däp bolup gelşi ýaly ýurdumyzda 12-nji iýun güni ylymlar güni hökmünde bellenilip geçilýär. Bu dabarada türkmen ýaşlarynyň ylym äleminde öz güýjüni synap görmegi üçin dürli hili ylmy bäsleşikler guralýar. Şu ýyl hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy hem Ylymmlar akademiýasy tarapyndan ýörite ýaş alymlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşigi guraldy. Bäsleşik täze ýaş ylym bilen meşgullanýan ýaşlary ýüze çykarmakdan ybaratdyr. Netijede ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlaryň ylym dünýäsinde, häzirki zamanyň ösen tehnologiýalar bilen tanyşyp, iş salyşyp, ýaşlykdan dürli hili ylmy netijeleri ýüze çykarmagyny ýola goýmakdan, täze-täze ylmy açyşlara badalga bermekden, bütin dünýäniň ylmy ösüşlerine mynasyp goşandyny goşup bilýän ýaşlary, alymlary kemala getirmek maksadyndan ugur alynýar. Bu hem özüniň ajaýyp netijelerini berýär.

Bu ýyl hem geçirilen bäsleşige ýaş alymlaryň uly topary gatnaşyp, olar baýrakly orunlary eýelemegi başardylar. Munuň özi bolsa türkmen halkynyň geljekgi nesliniň, türkmen ýaşlarynyň ylym dünýäsinde öz mynasyp ornuny eýelep biljekdigini görkezýär.

Merdan Iskanderow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0