Sport

Sport
Makalalar
12.04.2023, 21:46
383
0
Ýetginjekler medally geldiler

Geçen aýda Mongoliýada Aziýanyň we keaniýanyň ýurtlarynyň gatnaşmagynda ýaş ýetginjekleriň arasynda hokkeý boýunça ýaryş getirildi. Bu ýaryşa gatnaşan ýurdumyzyň ýaş ýetginjeklerinden düzülen “Şir” hokkeý topary şowly çykyş edip, kümüş medala mynasyp boldular. Olar Tailandyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Mongoliýanyň we Eýranyň ýetginjekler hokkeý toparlaryndan üstün çykyp bu baýrakly oruny eýelemegi başardylar.

Ildeşlerimiziň bu üstünligi kalbymyza buýsanç duýgularyny salýar. Şol bir wagtyň özünde-de biziň ýurdumyzda sportuň ösdürilmegi üçin döwlet tarapyndan aýratyn ähmiýet berilýändigini görkezýär. Sportuň dürli ugurlary bilen bir hatarda Aziýa sebitleri üçin howa şertlerine baglylykda mahsus däl diýlip hasap edilen bu ugruň hem uly ösüşlere eýe bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Metbugat mäteriallary esasynda taýýarlan

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ uly mugallymy Rejepmuhammet Nurmuhammedow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0