Kamil kanun

Kamil kanun
Makalalar
01.12.2022, 13:48
761
0
Kämil kanun — kämil jemgyýet

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda milli kanunçylygy kämilleşdirmäge möhüm ähmiýet berilýär. Ýagny täze, döwrebap kanunlar kabul edilýär, olaryň öňden hereket edýänlerine döwrüň talabyna hem-de zerurýetligine görä üýtgetmeler we goşmaçalar girizilýär. Şeýlelikde, kanunlaryň kämilleşdirilmegi bilen jemgyýetiň hem kämilligi gazanylýar. Bu bolsa diňe bir kanunlaryň degişli ulgamlarynda däl, eýsem tutuş ýurdumyzda kanunçylygyň berjaý edilmeginde, ösüşleriň gazanylmagynda möhüm ähmiýete eýe bolýar.

​ ​ ​ Görşümiz ýaly, milli kanunçylygyň kabul edilmegi bilen jemgyýetimiz hem kämilleşýär. Bu bolsa ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegiň, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da ýokarlandyrmagyň, eziz Watanymyz Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň halkara abraýyny artdyrmagynyň esasy şertidir.​

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Syhmyrat Meläýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0