Baglar saya salanda

Baglar saya salanda
Makalalar
02.04.2023, 11:25
154
0
Baglar saýa salanda

Bag ekmegiň sogapdygy hakynda gadymdan bäri aýdylyp gelinýar. Ata-babalarymyz bu hakda hem ençeme atalar sözlerini, nakyllary döredip gidipdirler. Baglar howany tämizleýär. Bag – gözellik, bag – azyk, bag – dowamat hökmünde görülýär. Şol bir wagtyň özünde bagçylygy ösdürmek daşky gurşawy zyýanly täsirlerden goramakda hem uly ähmiýete eýedir. Bu mesele tutuş dünýä ýüzünde ähmiýetli we günübirin ünsden düşmeýän meseleleriň biridir. Bu babatda biziň ýurdumyz BMG-niň Baş Assemleýasynyň mežlislerinde, durnukly ösüş boýunça “RIO-20” maslahatynda, Ýaponiýada geçirilen BMG-niň tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak boýunça II Bütindünýä maslahatynda, Koreýa Respublikasynda geçirilen Bütindünýä suw forumynda öňe süren teklipleri dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldaw tapdy. Diňe bir başlangyçlary öňe sürmek däl, ony iş ýüzünde durmuşa geçirmekde hem biziň ýurdumyzda Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda dünýä üçin nusgalyk işler amala aşyrylýar. Hetijede gül-gülgüzarly topragymyz gün-günden bag-bakjaçylyga öwrülýär.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Atajan Azizow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0