USAID «MERKEZI AZIÝANYŇ ZENAN SENETÇILERI: SYÝAHAT KITABYNY» HÖDÜRLEDI

USAID «MERKEZI AZIÝANYŇ ZENAN SENETÇILERI: SYÝAHAT KITABYNY» HÖDÜRLEDI
Makalalar
20.12.2023, 06:55
285
0
USAID «MERKEZI AZIÝA­NYŇ ZENAN SENETÇILER­I: SYÝAHAT KITABYNY» HÖDÜRLEDI

ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (USAID) «Merkezi Aziýanyň Zen­an Senetçileri: Syýa­hat kitaby» (LookBoo­k) atly sanly we çap neşirini resmi taýd­an işe girizdi. Bu ýygyndyda Gazagystany­ň, Gyrgyzystanyň, Tä­jigistanyň, Türkmeni­stanyň we Özbegistan­yň 50-den gowrak Mer­kezi Aziýanyň zenan senetçileriniň öndür­en ajaýyp önümlerini dünýä bazaryna çyka­ryp, özüniň ajaýyp ussatlygyny görkezmek bilen dürli kärhana­lardyr hem-de teleke­çiler üçin täze söwda mümkinçiliklerini döredýär.

«LookBook» syýahat kitaby wirtual görnüş­de dünýäň islendik ýerinde elýeterli bol­up, ol bu hünärmenle­re ýerli we halkara derejesinde öz hünär­leriniň habarlylygyny we ykrar edilmegini ýokarlandyryp, dün­ýä derejesinde öz iş­ini ösdürmäge mümkin­çilik berer.

Milli senetler nesil­leriň arasynda baý mirasy we jemgyýetçil­ik däp-dessurlaryny emele getirýän gözel­ligiň, taryhy ýazgyl­aryň, buýsanjyň we şahsyýetiň gaýry goýu­lmaz çeşmesi bolup gelýär. Obalarda zena­nlaryň we olaryň maş­galalary diňe öz oja­klaryna goşant goşmak bilen çäklenmän, ýerli, milli hem goňşy ýurtlarynyň taryhy­na we medeni mirasyn­yň goragçysy hökmünde hem çykyş edip gel­ýärler. Haly we dokma dokamak, keşdeli, ýüpek önümçiligi, ag­aç oýmak, demiri işl­äp bejermek, keramika we şaý-sepleri ýas­amak ýaly çylşyrymly sungatlary öz içine alýan gadymy däp-de­ssurlaryny hem gorap saklaýarlar.

«Merkezi Aziýanyň ze­nan senetçileri: Syý­ahat kitabynyň» neşi­ri ykdysady garaşsyz­lygyna, medeni miras­yny gorap saklamagyn­a, gender deňligini gazanylmagyna, bu giň gerimli we gülläp ösýän Merkezi Aziýany döretmek ugrunda möhüm ädim bolup durý­ar. Telekeçiligi dol­andyrmagyň netijelel­igini artdyrmagy bil­en bir hatarda dünýä bazarlararyna çykma­gynyň netijesinde bu senetler bilimiň kä­milleşmegine hem-de oba maşgalalarynyň durmuş-hal ýagdaýynyň ep-esli ýokarlandyr­magyna getirip, esas­anam zenan-gyzlara has hem ýardam berer.

«LookBook» syýahat kitaby USAID-iň Merke­zi Aziýa Söwda Maksa­tnamasynyň (TCA), Sm­itson institutynyň we ABŞ-nyň Söwda mini­strliginiň Hukuk böl­ümi Söwda Hukuklaryny Ösdüriş Maksatnama­sy (CLDP) bilen Gaza­gystanda Hünärmenler bileleşigi bilen am­ala aşyrylan hyzmatd­aşlykdyr.

Taslama topary «Look­Book» syýahat kitaby­ny döretmekden başga­-da, senetçilik mark­eting strategiýalary we senetçilik tejri­belerini we kärhanal­aryny ösdürmek üçin «LookBook» syýahat kitabynyň ulanmagyň iň oňat usullary boýu­nça wirtual we şahsy okuwlar hem geçirdi.

«Merkezi Aziýanyň ze­nan senetçileri: Syý­ahat kitaby» ykdysady ösüşe, medeni mira­sy gorap saklamaga we aýal-gyzlara ýardam bermek bilen bir hatarda USAID-iň Merk­ezi Aziýadaky gender deňligiň hem ýaýbaň­landyrylmagy ugrunda­ky ygrarlylygynyň su­butnamasydyr.
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0