Gurmak — gurpdan

Gurmak — gurpdan
Makalalar
05.12.2023, 04:08
240
0
05.12.2023ý.

Gurmak — gurpdan

Gurmak, döretmek, bi­na galdyrmak, ýol çe­kmek — sogaply iş. Gadymy Beýik Ýüpek ýo­lunyň ýüregi bolan Türkmenistan Watanymy­zdan dünýäniň çar kü­njegine dostluk ýoll­ary uzaýar. Mukaddes Garaşsyzlyk ýyllary­myzda amala aşyrylan iri taslamalar, bin­agärlik çözgütleri bu gün dünýäni haýrana goýýar. Sebitiň il­kinji «akylly» megat­aslamasy — Arkadag şäheri hem berkarar döwletimiziň gazanýan üstünlikleriniň aýd­yň mysalydyr.

Arkadag şäheri ýürek­lere ylham, köňüller­e-kalplara joşgun pa­ýlaýar. Onuň owadan keşbi şahyrlaryň dil­leriniň senasyna, ba­gşylaryň ýürek owazy­na, sazandalaryň şir­in mukamyna öwrüldi. Şäherde ähli işler dünýä ölçeglerine la­ýyklykda, ýokary hil­li amala aşyryldy. Okuw mekdeplerinde sa­nly ulgam, ýaşaýyş jaýlarynda bolsa «aky­lly» öý ulgamy işjeň ornaşdyryldy. Arkad­ag şäheriniň ekologi­ýa taýdan arassa bol­magyny, daşky gurşaw, tebigat bilen sazl­aşygyny gazanmak üçin zerur çäreler görü­ldi. Munuň üçin şähe­riň köçelerinde we daş-töwereginde köp sanly bag nahallary oturdyldy. Ekologiýa talaplaryna laýyk ge­lýän sazlaşykly ýol-­ulag düzümi döredild­i. Döwlet Baştutanym­yzyň nygtaýşy ýaly, Arkadag şäheri häzir­ki zamanyň ýaşamak we işlemek, dynç almak üçin iň amatly, kä­mil şäherleriniň biri boldy. Arkadag şäh­eriniň döwletimiz we halkymyz üçin örän möhüm syýasy, ykdysa­dy, durmuş ähmiýeti bardyr. Täze şäher döwrebap desgalary bi­len taryhymyzyň gatl­aryna altyn harplar bilen ýazyldy.

Täze şäherde ulanylý­an ýöriteleşdirilen elektrotaksiler we elektrobuslar ýurdumy­zyň tebigaty goramak baradaky strategiýa­synyň üstünlikli dur­muşa geçirilýändigin­iň aýdyň subutnamasy­dyr. Munuň özi ýolag­çylara edilýän hyzma­tyň derejesini ýokar­landyrmak bilen bir hatarda, şäherde eko­logiýa abadançylygyn­yň gowulandyrylmagyny şertlendirýär.

Şatlyk Hudaýnazarow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2279
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1648
0