Arkadag şäheri — bagtyň mekany

Arkadag şäheri — bagtyň mekany
Makalalar
13.09.2023, 13:20
392
0
Arkadag şäheri — bag­tyň mekany

Hormatly Prezidentim­iziň başda durmagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galk­ynyşy döwründe Arkad­ag Serdarly bagtyýar ýaşlar diýen nurana şygara beslenen ýy­lymyzda eziz Watanym­yzda giň gerimli du­rmuş-ykdysady özgert­meler durmuşa geçiri­lýär.

Ak mermere bürenen belent-belent ymarat­lary, goýny sapaly seýilgähleri we aýna ýaly nurana ýollary bilen dünýäni haýran edýän Arkadag şähe­ri bagtyň mekanyna deňelýär. Ata Watanym­yzyň syýasy, durmuş­-ykdysady we medeni merkezi bolan gözel şäher Berkarar döwle­tiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän öz­gertmeleriň netijele­rini özünde jemleýä­r. Halkymyzyň milli binagärlik sungatynyň dünýäniň öňdebaryjy tejribesi we sanly tehnologiýalary bi­len sazlaşykly utgaş­masyny alamatlandyrý­an Arkadag şäherini täze taryhy döwrüň ruhuna kybap gelýän ajaýyp sungat eserine deňäsiň gelýär. Bu eser türkmen halky­nyň Milli Lideri, Tü­rkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyz­yň paýhasyndan we öň­dengörüjilikli başla­ngyçlaryndan bina bo­landyr.​

Alibek Ismailow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2279
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1648
0