Tazelikler
Tasinlikler
Tasinlikler
Täsinlikler:

Hazar deňzi hakda nämeleri bilýäňiz? Hazar deňzi hakda okap, eşidip bilýän käbir zatlarymyzy siziň bilen paýlaşasymyz geldi: Hazar deňzi barada ýazylan taryhy çeşmelerde, çeper eserlerde onuň 70 den ...
Makalalar
03.10.2022, 22:39
1050
0
Gen jandarlar
Gen jandarlar
Geň jandarlar

Hameleon bir wagtyň özünde bir gözi bilen öňüne, beýleki gözi bilen yzyna seredip bilýär. Mawy läheňiň agramy 135-den, 195 tonna çenli bolup, uzynlygy 35 metre çenli bolup bilýär. Günorta Amerkada tutulan bir ankonda ýylanynyň uzynlygyn...
Makalalar
03.10.2022, 22:36
985
0
Çeper esereler

Seri durlaýan setirler: Her zadyň soňy gowy boljakdyr, eger gowy bolmasa heniz soňy gelen däldir. Jen Lennon. *** Kim...
Cheper Eserler
03.10.2022, 22:29
583
0
Kitap hakda
Kitap hakda
Kitap hakda Kitap okamak galyp barýar diýjek bolýarlar. Ýöne bu gürrüň bilen ylalaşyp bolmaýar. Diňe bir zat, olam häzirki zamanda elektronnyý kitaplaryň ýüze çykmagy bilen bu şeýle ýaly bolup görünýän bolmagy mümkin. ýogsam kitap okamak hakynda şu aýdylan ajaýyp sözlerden soň, oňa bo...
Makalalar
03.10.2022, 22:11
1339
0
Belent ösüşleriñ beýany
Belent ösüşleriñ beýany
Belent ösüşleriň beýany Gahryman hem mähriban Arkadagymyzyň ajaýyp eserleri döwrümiziň ganaty bolmak bilen birlikde dünýäniň kitap gaznasynyň iň tämiz hazynasydyr. Hawa, ynha buýsançly başymyza gök diredip, ýene bir täze kitap, “Ösüşiň belentliklerine tarap” atly kitabyň 14-nji jildi elim...
Makalalar
03.10.2022, 21:54
1318
0
Adamlara s
Adamlara s
                            Adamlara söýgi 

Sizi söýüp, ýaradypdyr Alla-da,
Sizi söýüp, tagzym edýär älemem.
Şükürim bar araňyza düşüpdir,
Maňa berlen biynjalyk täleýim.

Başyma t...
Goshgylar
27.09.2022, 07:07
1559
0
Talyplyk yyllary
Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hyjuw ýaryp barýar gursagy,
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.

Aladaly ýyllar, azaply ýyllar,
Oýunly, gülküli hasaply ýyllar,
Kalpda söýgi, eliň kitaply...
Goshgylar
23.09.2022, 20:25
2279
0
Ak saherim asgabat
Ak saherim asgabat
Ak şäherim Aşgabat
     Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherine ýer ýüzünde ýöne ýerden  dünýäniň merjen şäheri diýilmeýär.  Belent-belent ymaratlar, ýaşaýyş  jaýlary, bilim, saglyk, medeniýet, sport we beýleki durmuşy maksatly gurulýan desgalarda milli binagärlik s...
Makalalar
23.09.2022, 20:10
1076
0
Sogaply isin tutumlary
Sogaply isin tutumlary
Sogaply işiň tutumlary
   Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan ynsanperwer syýasatynyň özeninde halkyň abadançylygy, asuda parahat durmuş ugrundaky aladalar, doganlyk-dostluk gatnaşyklaryny berkitmek üçin geçirilýän adamzat ähmiýetli çäreler durýar. Ynha şol...
Makalalar
23.09.2022, 19:27
1042
0