Tazelikler
Meşhur adamyñ durmuşyndan
Meşhur adamyñ durmuşyndan
Meşhur adamlaryň durmuşyndan Ýewripidiň biziň günlerimizde 17 sany tragediýasy mälim bolsa, kahykatda ol togsan tragediýa ýazypdyr diýýärler. *** Sokrata gaty agyr gürrüň aýdypdyrlar. Emma alym oňa jaogabam berjek bolmandyr. Ondan munuň sebäbini soranlarynda: –Sen...
Makalalar
06.11.2022, 19:36
918
0
Akyldar şahyryñ arzuwy
Akyldar şahyryñ arzuwy
Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna Akyldar şahyryň arzuwy Asyrlarboýy özbaşdak, garaşsyz döwletli bolmak baradaky türkmen halkynyň arzuwlary halkyň şahyr ogly, akyldar Magtymgulynyň hem döredijiliginde öz mynasyp ornuny tapypdyr. “Berkarar döwlet islärin” diýýän şahyr, b...
Makalalar
06.11.2022, 19:08
664
0
Ýolagçylara ýokary hilli hyzmat Garaşsyzlyk baýramçylygymyzň 31 ýyllygy mynasybetli welaýat merkezlerinde açylyp, ulanylmaga berilen halkara derejeli awtomenziller şu günler halkymyzyň hyzmatynda. Binalar iki gatdan ybarat bolup, 140 orunlyk ýolagçylar üçin garaşylmaga niýetlenen zal birinj...
Makalalar
06.11.2022, 19:00
714
0
Awtomenzil
Awtomenzil
Awtomenzil binalarynyň gözelligi

Garaşsyzlyk baýramçylygynyň şanyna welaýat merkezlerinde gurlup, ulanylmaga berlen awtomenzilleriň binalarynyň gözelligi şäherlerimiziň umumy gözelligi bilen sazlaşyp, täsin ajaýyplygy döredýär. Sebäbi bu binalaryň arhitektura g...
Makalalar
12.10.2022, 14:10
791
0
Awtomenzil
Awtomenzil
Täze awtomenziller

Garaşsyz baky Bitarap ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk şanly baýramçylygy mynasybetli Balkanabat, Daşoguz, Türkmenabat, Mary şäherlerinde täze ýolagçy awtomenzilleri açylyp ulanylmaga berildi. Bu şanly waka halkymyza ajaýyp baýramçylyk sowgady...
Makalalar
12.10.2022, 14:02
901
0
Sport
Sport
Türkmen sportunyň ösüşleri rowaçlanýar

Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan ýaşlar baradaky syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolan türkmen sporty hem şu günler barha rowaçlanýar. Türkmen türgenleri halkara ýaryşlaryň köpüsine gatnaşyp baýrakly orunlara mynasyp bolýa...
Makalalar
09.10.2022, 10:24
672
0
Hatyra g
Hatyra g
Hatyra günunde gahrymanlary yatlap

1881-nji ýylda Gökdepe söweşinde gerçeklerimiz ýurdumyzyň geljegi bolan nesillerimize watansöýüjiligiň we batyrlygyň nusgasyny miras goýup, garaşsyzlyk, edermenlik, azatlyk üçin gara başlaryny orta goýdylar. Gökdepe galasynyň gahrym...
Makalalar
05.10.2022, 20:56
1261
0
6-njy okt
6-njy okt
Gerceklerin hatyrasyna

1941-1945-nji ýyllaryň urşunyň agyr külpetlerini gerdeninde çeken halkymyz üçin bu hadysa iň pajygaly wakalaryň biri boldy. Güýz gülleri adamzadyň taryhynda iň bir gazaply uruş 1418 günläp dowam etdi. Esgerlerimiziň müňlerçesi gaýratlylygyň we...
Makalalar
05.10.2022, 20:51
1312
0
6-njy okt
6-njy okt
6-njy oktýabr Hatyra güni

Türkmen halky Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan milli däpleri mynasyp dowam edýär. Her ýyl 6-njy oktýabrda Hatyra gününde çuňňur hasrat bilen Aşgabat ýer titremesiniň şehitleri, Gökdepe galasyny ...
Makalalar
05.10.2022, 20:37
1357
0
Meşhur adamlaryň durmuşundan
Meşhur adamlaryň durmuşundan
Meşhur adamlaryň durmuşyndan

Dünýä belli fransuz ýazyjysy Žýul Wern 1849-njy ýylda hukuk ugrundan okuwyny tamamlanam bolsa, ol teatry söýüp, dramaturg bolmagy arzuw edipdir. Ol “Üç muşkatýor” kitabyny okanynda özüne “Rýumanyň edebiýatda görkez...
Makalalar
03.10.2022, 22:46
1209
0