Tazelikler
Magtymguly — dünýä edebiýatynyň genji-hazynasy
Magtymguly — dünýä edebiýatynyň genji-hazynasy
01.04.2024ý.

Magtymguly — dünýä edebiýatynyň genji-hazynasy  

Bagtyýar türkmen halky bu gün beýik akyldar, şirin dilli söz ussady Magtymguly Pyragynyň arzuwlan zamanasynda – berkarar döwletde ýaşamak bilen, nusgawy şahyryň döredijili...
Makalalar
01.04.2024, 07:37
122
0
Änew — buýsançly taryhy bolan gadymy mekan
Änew — buýsançly taryhy bolan gadymy mekan
01.04.2024ý.

Änew — buýsançly taryhy bolan gadymy mekan  

Mälim bolşy ýaly, 23-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda döwlet Baştu...
Makalalar
01.04.2024, 07:26
127
0
Änew — türki dünýäniň gadymy medeni ojagy
Änew — türki dünýäniň gadymy medeni ojagy
28.03.2024ý.

Änew — türki dünýäniň gadymy medeni ojagy

  Bilşimiz ýaly, Änew şäheri irki döwürlerde medeniýetiň ösen ojaklarynyň biri bolupdyr. Dürli alymlaryň geçiren gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde tapylan gymmatlyklar hem muny...
Makalalar
28.03.2024, 19:41
205
0
Makalalar
Makalalar
28.03.2024ý.

Onlaýn okuw-usuylýet maslahaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Hormatly Prezidentimiziň ylym-bilim ulgamynda kämil hünärmenleri taýýarlamak barada berýän ...
Makalalar
28.03.2024, 16:01
106
0
Makalalar
Makalalar
27.03.2024ý.

Gündogarda öçmejek yz galdyran söz ussady  

Türkmen halky Magtymguly Pyragynyň döredijiligine uly sarpa goýýar. Halkymyz akyldar şahyryň beýik poeziýasyny geçmişi, şu güni, geljegi hasaplap, kalbynda henize-bu güne çenli...
Makalalar
27.03.2024, 19:13
140
0
Makalalar
Makalalar
27.03.2024ý.

Ýokary netijeler gazanylýar

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda himiýa senagatyny ösdürmekde we önümçiligiň çäklerinde oba hojalyk pudagyny çig mal, m...
Makalalar
27.03.2024, 19:05
104
0
Änew şäherinde geçiriljek çärelere badalga berildi
Änew şäherinde geçiriljek çärelere badalga berildi
27.03.2024ý.

Änew şäherinde geçiriljek çärelere badalga berildi

26-njy martda Ak bugdaý etrabynyň «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkmeniň ak öýi» binasynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmeg...
Makalalar
27.03.2024, 14:59
133
0
Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşygy üns merkezinde
Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşygy üns merkezinde
26.03.2024ý.

Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşygy üns merkezinde

  Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylda birinji tapgyry ulanmaga berlen Arkadag şäheri sebitde deňi-taýy bolmadyk taslama hasaplanylýar. Şäherde ekologik abadançyly...
Makalalar
26.03.2024, 22:05
112
0
Şahyryň edebi mirasyna belent sarpa goýulýar
Şahyryň edebi mirasyna belent sarpa goýulýar
26.03.2024ý.

Şahyryň edebi mirasyna belent sarpa goýulýar  

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe umumadamzat medeni ösüşiniň göwher gaşyna öwrülen hem-de kökleri müňýyllyklara aralaşýan maddy we ruhy gymmatlyklarymyzy,...
Makalalar
26.03.2024, 22:02
110
0
Türkmenistanyň himiýa senagaty ägirt uly kuwwatlyklara eýe
Türkmenistanyň himiýa senagaty ägirt uly kuwwatlyklara eýe
22.03.2024ý.

Türkmenistanyň himiýa senagaty ägirt uly kuwwatlyklara eýe

  Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek wezipesine uly üns bermek bilen, dünýä hojalyk gatnaşyklar ulgamyna üstünlikli goşulyşmagy üçin ähli ş...
Makalalar
25.03.2024, 21:41
173
0